Algemene voorwaarden DD Dutch Media h.o. JongerenLokaal

 

 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten door DD Dutch Media wordt gesloten.
 • DD Dutch Media: de rechtspersoon die opdrachten uitvoert op het gebied van social media management en marketing.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en DD Dutch Media.

 

 1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van DD Dutch Media.

 

 1. Offertes: Alle offertes van DD Dutch Media zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

 

 1. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en het DD Dutch Media komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte.

 

 1. Uitvoering van de opdracht: DD Dutch Media voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit en zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een goed social media agency mag worden verwacht. DD Dutch Media zal zich inspannen om de overeengekomen resultaten te behalen, maar kan hiervoor geen garanties geven.

 

 1. Intellectuele eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door DD Dutch Media geleverde diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de social media posts, berichten en afbeeldingen, blijven bij DD Dutch Media berusten.

 

 1. Betaling: Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Aansprakelijkheid: DD Dutch Media is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, tenzij deze tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld van DD Dutch Media. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van DD Dutch Media wordt uitgekeerd.

 

 1. Overmacht: Indien DD Dutch Media door overmacht niet in staat is de opdracht (verder) uit te voeren, heeft DD Dutch Media het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

 1. Geschillen: Op alle overeenkomsten tussen het DD Dutch Media en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of daarop betrekking hebben, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het DD Dutch Media is gevestigd.